บริษัท มาสเตอร์ทีม จำกัด

ที่ปรึกษา ประกันภัย รับอนุญาต กลุ่มวิศวกร ที่มีพื้นฐานอาชีพ เป็นผู้ออกแบบระบบ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ประกันภัยชนิดพิเศษ

ข่าวสาร ประกันภัย

22-06-2017

คปภ.คุมเข้มขายประกันผ่านธนาคาร

คปภ.จับมือสมาคมธนาคารไทยยกระดับความเข้มข้นการกำกับดูแลขายประกันผ่านธนาคาร เผย ลดข้อร้องเรียนได้ถึง 77 %

วันที่ 21มิ.ย. 60 นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า คปภ.ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับสมาคมธนาคารไทย บูรณาการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมให้ภาคธนาคาร รวมทั้งบุคลากรฝ่ายขายที่เกี่ยวข้องมีการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านการประกันภัย การเงิน และการลงทุน ระหว่างบุคลากรของทั้งสำนักงาน คปภ. และธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารไทย ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น

นายสุทธิพล กล่าวว่า ปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีดิจิตัล ธุรกิจประกันภัยเองก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จำเป็นต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการ รวมทั้ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อบริหารความเสี่ยงสำหรับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ เช่น ประกันภัยไซเบอร์ การบูรณาการความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆ ต่อกันแล้ว ยังจะเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต และบริหารความเสี่ยงในเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ คปภ.มีนโยบายให้ความสำคัญในการกำกับดูแลพฤติกรรมทางการตลาดของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการขายประกันภัยผ่านธนาคารพาณิชย์ ซึ่งในช่วงปี 2559 ที่ผ่านมารวมถึงปีนี้ สำนักงาน คปภ.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ลงพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามการขายประกันผ่านธนาคารพาณิชย์ พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อบุคลากรฝ่ายขาย ส่งผลให้ปัจจุบันเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบังคับซื้อประกันภัยร่วมกับธุรกรรมทางการเงินมีอัตราลดลงถึงร้อยละ 77 เมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมา

ที่ผ่านมาสำนักงาน คปภ. และสมาคมธนาคารไทย ได้มีการประสานความร่วมมือกันแล้วอย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้านด้วยกัน ทั้งการกำหนดให้ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการกำกับและควบคุมคุณภาพการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านธนาคารในทุกไตรมาส เพื่อติดตามปัญหา/อุปสรรคและเพื่อให้สมาคมธนาคารไทยกระตุ้นเตือนให้ธนาคารสมาชิกได้ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมคุณภาพการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย การจัดให้มีหน่วยงานและบุคคลที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ การจัดให้มีกฎ ระเบียบ คู่มือ หรือแนวปฏิบัติในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย พร้อมบทลงโทษกรณีพบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

พร้อมทั้งยังได้ออกข้อเสนอแนะแก่ประชาชน 12 ข้อในการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านช่องทางธนาคาร ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ติดประกาศเผยแพร่ในสาขาทั่วประเทศ โดยล่าสุดในการประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมาได้มีการหารือถึงแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินระบบควบคุมคุณภาพการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยของธนาคาร (Market Conduct Annual Statement : MCAS) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการกำหนดประเด็นสำคัญในการตรวจสอบร่วมกัน ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าระบบดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการควบคุมมาตรฐานการขายที่ดีของธนาคารในระยะยาว

ที่มา : TNN