บริษัท มาสเตอร์ทีม จำกัด

ที่ปรึกษา ประกันภัย รับอนุญาต กลุ่มวิศวกร ที่มีพื้นฐานอาชีพ เป็นผู้ออกแบบระบบ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ประกันภัยชนิดพิเศษ

ความเป็นมา มาสเตอร์ทีม

เป็นกลุ่มของวิศวกรที่มีพื้นฐานอาชีพเป็นผู้ออกแบบ ระบบ และ จัดการโครงการ พบว่า ปัญหาข้อขัดแย้ง ในงานวิศวกรรมมักจะมีเรื่องการประกันภัย เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ ซึ่งได้เข้าร่วมแก้ปัญหาจึงเกิดความชำนาญ

บริษัท มาสเตอร์ทีม จำกัด ก่อตั้งในปี 2533 รับงานออกแบบ ระบบการประกันภัย เชิง วิศวกรรม และ จัดการโครงการ

ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท

เปิดเป็นธุรกิจออกแบบกรมธรรม์ประกันวินาศภัย

บริการประกันภัยประเภท อัคคีภัย , รถยนต์ , เบ็ดเตล็ด , ขนส่ง, สินค้าทางบก , ทะเล และทางอากาศ

เน้นการทำประกันภัยเฉพาะด้าน (Special) ในส่วนเบ็ดเตล็ด

วิสัยทัศน์ มาสเตอร์ทีม

เราจะเป็นผู้ชำนาญการในธุรกิจประกันภัย ชนิดพิเศษเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย

To be number one in insurist business of the policy for special insurance in Thailand

นโยบาย มาสเตอร์ทีม

บริการงานประกันภัยครบทุกประเภท

ออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันอยากได้ จัดหาบริษัทประกันภัย ที่อยากให้ความคุ้มครอง

ให้บริการผู้เอาประกันภัยที่มีคุณภาพ และคัดสรร บริษัทฯ ประกันภัยที่มี คุณสมบัติ

คติพจน์ มาสเตอร์ทีม

สร้างอาคาร ไม่ปรึกษา วิศวกร

ร่างสัญญา ไม่ปรึกษา ทนายความ

ประกันภัย ไม่ปรึกษา อินชัวริส