บริษัท มาสเตอร์ทีม จำกัด

ที่ปรึกษา ประกันภัย รับอนุญาต กลุ่มวิศวกร ที่มีพื้นฐานอาชีพ เป็นผู้ออกแบบระบบ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ประกันภัยชนิดพิเศษ

ข่าวสาร ประกันภัย

23-05-2017

ราชกิจจาฯ ใช้บังคับแล้ว ติดกล้องหน้ารถ ได้ส่วนลดเบี้ยประกัน 5-10%

ราชกิจจาฯ ประกาศคำสั่ง คปภ. ติดกล้องหน้ารถได้ส่วนลดเบี้ยประกัน 5-10% ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์อื่นที่นำมาดัดแปลง เป็นกล้องหน้ารถ...

ราชกิจจาฯ ประกาศคำสั่ง คปภ. ติดกล้องหน้ารถได้ส่วนลดเบี้ยประกัน 5-10% ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์อื่นที่นำมาดัดแปลง เป็นกล้องหน้ารถ...

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคำสั่งนายทะเบียนที่ 8/2560 เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตามคำสั่งนายทะเบียน เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงเห็นสมควรออกประกาศดังกล่าว

รวมถึงได้เผยแพร่คำสั่งนายทะเบียนในเรื่องดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน จึงส่งเสริมให้เจ้าของรถมีการติดตั้งกล้องหน้ารถยนต์ อันเป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนช่วยในการตรวจสอบวินัยจราจร อีกทั้ง ยังสามารถใช้เป็นหลักฐานสำคัญ ในการยืนยันถึงการกระทำความผิดจากการใช้รถยนต์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535

สำหรับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคำสั่งนายทะเบียน ที่ 8/2560 เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้บริษัทให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยในการรับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภทเป็นส่วนลดอื่นในอัตราร้อยละ 5-10 ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ โดยรถยนต์ที่ติดตั้งกล้องหน้ารถ ต้องแสดงหลักฐานภาพถ่ายการติดตั้งระบบกล้องคันเอาประกันภัย ในเวลาทำสัญญาประกันภัย และต้องติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ไว้ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยด้วย

ทั้งนี้ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ ให้หมายถึงกล้องติดรถยนต์ทุกประเภทที่ใช้ติดตั้งภายในรถยนต์ที่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์อื่นที่นำมาดัดแปลง เพื่อให้มีลักษณะการใช้งานเช่นเดียวกับกล้องติดรถยนต์ และไม่มีกำหนดมาตรฐาน คุณภาพ ราคา ของกล้องติดรถยนต์.

รายละเอียดคลิกที่นี่!!

ที่มา : ไทยรัฐ