บริษัท มาสเตอร์ทีม จำกัด

ที่ปรึกษา ประกันภัย รับอนุญาต กลุ่มวิศวกร ที่มีพื้นฐานอาชีพ เป็นผู้ออกแบบระบบ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ประกันภัยชนิดพิเศษ

ข่าวสาร ประกันภัย

08-05-2017

เลขาธิการ คปภ.เผยบริษัทประกันลดเบี้ยประกันอัคคีภัย 10-15% เริ่ม 1 ต.ค.60

คปภ.สั่งบริษัทประกันลดเบี้ยประกันอัคคีภัยบ้าน 15 %

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า สำนักงาน ได้หารือร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยในการดำเนินการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย โดยได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ดังนั้น เลขาธิการคปภ.ในฐานะนายทะเบียนได้ออกคำสั่งนายทะเบียน 3 ฉบับลงวันที่ 10 เม.ย. 2560 ได้แก่ คำสั่งนายทะเบียนที่ 14/2560 เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลง อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยตามลักษณะของภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย

คำสั่งนายทะเบียนที่ 15/2560 เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัย (รายปี) สำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย สำหรับที่อยู่อาศัย และคำสั่งนายทะเบียนที่ 16/2560 เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลง อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน โดยการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560

การปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การประกันอัคคีภัยสำหรับอุตสาหกรรม (นอกเหนือจากที่อยู่อาศัย)จะมีการปรับลดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย 10% ทุกลักษณะภัยที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำกว่า 50 ล้านบาท และจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไปไม่มีการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ โดยกำหนดเฉพาะอัตราเบี้ยประกันภัยขั้นสูงที่ 2.375%เท่านั้น

ส่วนที่สอง การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ซึ่งมีจำนวนกรมธรรม์ประกันภัยมากที่สุด เมื่อเทียบกับกลุ่มลักษณะภัยอื่น รวมถึงเกี่ยวข้องกับประชาชนผู้เอาประกันภัยมาก และมีความเสียหายที่เกิดขึ้นในอัตราส่วนที่ต่ำ จึงได้มีการปรับลดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยลง 15%

“ความเสียหายที่มีอัตราต่ำ เห็นได้จากในปี 2558 ได้มีการขยายความคุ้มครองภัยธรรมชาติสำหรับการประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย จำนวน 4 ภัย ได้แก่ ภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว และภัยลูกเห็บ ในวงเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 20,000 บาท ซึ่งอาจส่งผลให้อัตราค่าสินไหมทดแทนสูงขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการทำประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นจึงได้มีการปรับลดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยลง 15%”

นานสุทธิพลกล่าวว่า คปภ. มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงการทำประกันภัยในทุกมิติ รวมถึงการเพิ่มขีดแข่งขันตลาดประกันอัคคีภัย จึงได้ปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ของตลาดและการแข่งขัน ตลอดจนความต้องการของประชาชนในปัจจุบัน เพื่อให้การคิดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย ตอบโจทย์ความต้องการของทุกภาคส่วน จึงปรับลดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยสำหรับอุตสาหกรรม และปรับสำหรับที่อยู่อาศัยลง ซึ่งยังถือเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเสรีอัตราเบี้ยประกันภัยในอนาคตอีกด้วย

ทั้งนี้ สถิติตั้งแต่ปี 2532-2559 คปภ.พบว่า เกิดเหตุอัคคีภัยจำนวนกว่า 52,000 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 4,532 คน และมีผู้เสียชีวิต 1,740 คน ก่อให้เกิดความเสียหายมูลค่ากว่า 31,000 ล้านบาท ประกอบกับปัจจุบันการเกิดอัคคีภัยมีแนวโน้มเพิ่มความถี่และความรุนแรงมากขึ้น สำนักงาน คปภ. จึงมีความห่วงใยและต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน จึงได้กำหนดแนวทางการปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบประกันภัยได้อย่างทั่วถึงและได้รับสิทธิประโยชน์จากการทำประกันภัยได้อย่างครบถ้วนและเป็นธรรม

ด้านนายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่าประกันอัคคีภัยเป็นส่วนหนึ่งของการประกันความเสี่ยงภัยทั้งหมด ซึ่งการลดเบี้ยประกันอัคคีภัยเนื่องจากให้ผู้ประกอบธุรกิจรายเล็กประเภทเอสเอ็มอี ที่มีทุนประกันต่ำกว่า 300 ล้านบาท สามารถเข้าถึงการทำประกันอัคคีภัยด้วย โดยเฉพาะเอสเอ็มอีที่มีทุนประกันต่ำกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมเอสเอ็มอีของไทย

ที่มา : คมชัดลึก