บริษัท มาสเตอร์ทีม จำกัด

ที่ปรึกษา ประกันภัย รับอนุญาต กลุ่มวิศวกร ที่มีพื้นฐานอาชีพ เป็นผู้ออกแบบระบบ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ประกันภัยชนิดพิเศษ

ข่าวสาร ประกันภัย

19-01-2017

จี้แบงก์ห้ามบังคับซื้อประกัน

ธปท.ย้ำแบงก์พาณิชย์ยึดกฎเกณฑ์ขายประกันลูกค้าให้ถูกต้อง ห้ามบังคับซื้อ

แหล่งข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 ม.ค.ที่ผ่านมา สายกำกับสถาบันการเงิน ธปท. ได้ออกหนังสือเวียนเรื่องการขายผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยผ่านธนาคารพาณิชย์ โดย ธปท.ได้เน้นย้ำให้ธนาคารพาณิชย์ต้องให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามประกาศและแนวนโยบายของ ธปท. ที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำหรือนำเสนอบริการการประกันภัยให้กับลูกค้า

ทั้งนี้ ต้องมีการควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับภายในของธนาคารพาณิชย์ ตลอดจนตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและหลักเกณฑ์ของทางราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งในด้านการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพียงอย่างเดียว และการขายประกันภัยควบคู่กับผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นของธนาคารพาณิชย์

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์และเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคตามสิทธิขั้นพื้นฐาน ธนาคารพาณิชย์ควรควบคุมดูแลระบบงานต่างๆ ให้ครอบคลุมถึงการกำหนดแผนธุรกิจ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กระบวนการขายและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งของธนาคารพาณิชย์เอง และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารพาณิชย์

สำหรับสิ่งที่ธนาคารพาณิชย์ต้องคำนึงถึง ประกอบด้วย การเสนอขายประกันชีวิตที่อาจทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดว่าเป็นเงินฝาก การเสนอขายประกันภัยควรสอดคล้องกับความต้องการและความสามารถของลูกค้า ทั้งในเรื่องความสามารถในการชำระค่าเบี้ยประกันภัยในอนาคต และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ และในการเสนอขายประกันภัยหรือขายประกันภัยควบคู่เงินฝาก ควรชี้แจงถึงข้อมูลผลประโยชน์และเงื่อนไขที่อาจทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเข้าใจง่าย โดยเฉพาะลักษณะที่แตกต่างระหว่างการประกันภัยและเงินฝาก

นอกจากนี้ ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝาก ด้านสินเชื่อ และผลิตภัณฑ์พื้นฐานอื่นๆ ต้องไม่มีการบังคับขายประกันภัยควบคู่กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว รวมถึงการเสนอขายประกันภัย ต้องกระทำโดยพนักงานที่ได้รับใบอนุญาต และต้องแสดงตนให้ลูกค้าเข้าใจว่ามีคุณสมบัติดังกล่าวก่อนเริ่มเสนอขาย รวมทั้งกำกับดูแลไม่ให้พนักงานที่ไม่ได้รับใบอนุญาตเสนอขายประกันภัย

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวว่า คปภ.จะเร่งยกระดับเรื่องการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชน เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างระบบการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ หรือบิ๊กดาต้า โดยจะเร่งพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการประกันภัย (IBS) เพื่อการบริหารต้นทุน และประโยชน์ในด้านพัฒนาการประกันภัย การกำกับดูแล การคุ้มครองผู้เอาประกันภัย และการป้องกันการฉ้อฉลในธุรกิจประกันภัย อย่างเช่นร่างประกาศ คปภ. ว่าด้วยการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่กำหนดให้บริษัทประกันภัย นายหน้าประกันภัย หรือธนาคาร ต้องมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วย

ที่มา : posttoday