บริษัท มาสเตอร์ทีม จำกัด

ที่ปรึกษา ประกันภัย รับอนุญาต กลุ่มวิศวกร ที่มีพื้นฐานอาชีพ เป็นผู้ออกแบบระบบ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ประกันภัยชนิดพิเศษ

ข่าวสาร ประกันภัย

19-12-2016

เด็กหอ เฮ ! คปภ. มอบของขวัญส่งท้ายปี

คลอดกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ใช้บริการหอพัก

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่าสำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักเรียน นิสิต-นักศึกษา ซึ่งมีการเช่าหอพักเป็นที่พักอาศัย ไม่ว่าจะเป็นหอพักของสถานศึกษา หรือของเอกชน ดังนั้นสำนักงาน คปภ. จึงได้ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย และกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง ผู้พักในหอพัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ระบบประกันภัยในการบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ผู้ใช้บริการหอพักในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวให้ความคุ้มครองสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก เรื่อง การประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้พัก ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ของผู้ประกอบกิจการหอพักไว้ตามมาตรา 57 ต้องจัดให้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้พักอาศัย

ทั้งนี้ กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก จะมุ่งเน้นให้ความคุ้มครองผู้พักซึ่งขณะเริ่มเข้าพักครั้งแรกมีอายุไม่เกิน 25 ปี และอยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษา ระดับไม่สูงกว่าปริญญาตรี ไม่ว่าจะพักอยู่ในหอพักสถานศึกษา หรือหอพักเอกชน ด้วยเบี้ยประกันภัยเพียง 24 บาทต่อคนต่อปี ให้ความคุ้มครองใน กรณีผู้พักเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเป็นผลจากหอพักเกิดไฟไหม้ ระเบิด หรือผู้พักถูกฆาตกรรม ถูกทำร้ายร่างกาย โดยอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นในขณะพักในหอพัก จะได้รับค่าสินไหมทดแทนจำนวน 100,000 บาทต่อคน กรณีผู้พักได้รับบาดเจ็บอันเป็นผลมาจากภัยที่ได้รับความคุ้มครอง จะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน และกรณีทรัพย์สินของผู้พักเกิดความเสียหายอันเป็นผลมาจากไฟไหม้ หรือระเบิด ซึ่งเกิดขึ้นที่หอพักจะได้รับเงินชดเชยตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนในฐานะนายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบแบบกรมธรรม์ และอัตราเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้มีบริษัทประกันวินาศภัยแจ้งความจำนงขอร่วมจำหน่ายกรมธรรม์ดังกล่าวแล้วทั้งสิ้น 42 บริษัท ดังนั้น จึงอยากฝากถึงผู้ประกอบการหอพักให้ยึดถือสวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พักเป็นสำคัญ และควรปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งควรตระหนักถึงความสำคัญของการประกันภัยที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัย ซึ่งนอกจากจะถือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว ก็ยังจะทำให้ผู้พักมีความอุ่นใจ และเกิดความเชื่อมั่นในการใช้บริการหอพักในระยะยาว

ที่มา : oic

ท่านผู้ประกอบการหอพักท่านใด สนใจทำประกันภัย ติดต่อ บริษัท มาสเตอร์ทีม จำกัด ได้ที่ 02-2796151-3 คุณทิพ