บริษัท มาสเตอร์ทีม จำกัด

ที่ปรึกษา ประกันภัย รับอนุญาต กลุ่มวิศวกร ที่มีพื้นฐานอาชีพ เป็นผู้ออกแบบระบบ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ประกันภัยชนิดพิเศษ

ข่าวสาร ประกันภัย

06-05-2016

เพิ่มความคุ้มครองภัยทางน้ำ

คปภ.เพิ่มขอบเขตความคุ้มครองผู้ประสบภัยทางน้ำที่อยู่นอกเรือโดยสาร จ่ายเบี้ย 1,500 บาท จ่ายสินไหมสูงสุดไม่เกิน1ล้าน

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.ได้ลงนามให้ความเห็นชอบขยายขอบเขตความคุ้มครองผู้ประสบภัยทางน้ำที่อยู่นอกเรือหรือบุคคลภายนอกที่ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากพาหนะทางน้ำ คิดอัตราเบี้ยต่อเรือ 1 ลำ ระหว่าง 1,000-1,500 บาท

ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครอง กรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า หรือสายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิง 1 แสนบาทต่อคน และค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งไม่เกิน 1.5 หมื่นบาทต่อคน โดยมีจำนวนเงินจำกัดความรับผิดรวมไม่เกิน 1 ล้านบาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

"ปัจจุบันคุ้มครองอุบัติเหตุเฉพาะ ผู้โดยสารที่อยู่บนเรือ หรือกำลังขึ้นลงเรือเท่านั้น แต่ไม่รวมบุคคลภายนอกเรือที่ประสบอุบัติเหตุจากพาหนะทางน้ำ คปภ.จึงขยายความคุ้มครองไปถึงผู้ประสบภัยที่อยู่นอกเรือโดยสารด้วย สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยผู้โดยสารเรือและอัตราเบี้ยประกันภัย เพื่อให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสารที่มีอยู่เดิม" นายสุทธิพล กล่าว

สำหรับการเพิ่มความคุ้มครองดังกล่าวเป็นการบรรเทาภาระความเสียหายทางการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจเดินเรือ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว หรือ ผู้ประสบภัยที่อยู่นอกเรือที่จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างแน่นอน ถือเป็นการจัดการบริหารความเสี่ยงที่คุ้มค่า ผู้ประกอบการเดินเรือจึงควรซื้อความคุ้มครองดังกล่าวเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ผู้ประสบภัยทางน้ำที่เกิดจากเรือโดยสาร หรือเรือนำเที่ยว ได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึงและครบวงจร สร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีต่อไทยอีกด้วย

นายสุทธิพล กล่าวว่า ปัจจุบันเส้นทางสัญจรทางน้ำได้รับความนิยมทั้งจากคนไทยและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทย จึงมีผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเดินเรือโดยสารเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเรือนำเที่ยว เรือร้านอาหาร เรือหางยาว เรือสปีดโบต เรือยอชต์ ส่งผลให้การสัญจรทางน้ำมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุและสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น คปภ.จึงสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยการใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง

ที่มา : Posttoday