บริษัท มาสเตอร์ทีม จำกัด

ที่ปรึกษา ประกันภัย รับอนุญาต กลุ่มวิศวกร ที่มีพื้นฐานอาชีพ เป็นผู้ออกแบบระบบ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ประกันภัยชนิดพิเศษ

ข่าวสาร ประกันภัย

07-04-2016

ถอนใบอนุญาตสัญญาประกันภัย

รมว.คลัง ลงดาบถอนใบอนุญาต บริษัท สัญญาประกันภัย แล้ว คปภ.ผนึก 31 บริษัท เยียวยาลูกค้า รับโอนกรมธรรม์เดิม เจ้าหนี้ต้องยื่นหลักฐานใน 2 เดือน

รายงานข่าวจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ได้มีคำสั่งที่ 395/2559 ลงวันที่ 31 มี.ค.59 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) เนื่องจากมีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน มีฐานะการเงินอันไม่มั่นคง อาจเกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน และยังมีการกระทำที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายหลายประการ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาสำคัญของบริษัทได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนผู้เอาประกันภัยได้รับความเดือดร้อน สำนักงาน คปภ. ได้รับความร่วมมือจากบริษัทประกันวินาศภัย 31 บริษัท เปิดให้รับโอนกรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอาประกันภัยซึ่งได้ทำประกันภัยไว้กับ บริษัท สัญญาประกันภัย ที่ยังมีผลผูกพันอยู่ แต่ขอความร่วมมือให้ผู้เอาประกันภัยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยในแบบเดิม ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี แล้วจะได้รับขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมให้เท่ากับสัญญากรมธรรม์เดิม

ส่วนผู้ เป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยของบริษัท ให้ยื่นขอรับชำระหนี้ต่อผู้ชำระบัญชี และกองทุนประกันวินาศภัย ภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่กองทุนประกันวินาศภัยออกประกาศ โดยให้นำเอกสารต้นฉบับพร้อมทั้งสำเนา 2 ชุด ประกอบการยื่นขอรับชำระหนี้ ดังนี้ กรมธรรม์ประกันภัย บัตรประจำตัวประชาชน ใบเคลม ใบนัดชำระหนี้ หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงถึงมูลหนี้ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรณีเป็นนิติบุคคล ยื่นต่อผู้ชำระบัญชีของ บริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่สำนักงาน คปภ. ทั่วประเทศ

ที่มา : เดลินิวส์

ท่านใดทำประกันภัยกับบริษัทนี้ รีบดำเนินการโอนย้ายด่วน!! หรือติดต่อเราให้ช่วยดำเนินการแทนท่านได้ 02-2796151-3